Werkwijze ontwerp-ondersteunende EPB-verslaggeving


Ontwerpfase - in nauw overleg met de architect

  • Adviesverlening bij het tot stand komen van het eerste schetsontwerp, waarbij gekeken wordt naar bezonning, compactheid, flexibiliteit, constructiewijze, positionering van technieken en het beperken van de kans op oververhitting.

  • Ondersteuning in de verdere verfijning van het ontwerp, met bepaling van de optimale isolatiediktes, beglazingsgraad en type beglazing, advies bij de opmaak van energetisch performante bouwknopen, keuze ventilatiesysteem, keuze warmte-afgiftesysteem, bepaling van de maatregelen om oververhitting tegen te gaan en een goede luchtdichtheid te behalen, enz., d.m.v. E¨PB-studie, warmteverliesberekening, kostenoptimalisatie en haalbaarheidsstudie van hernieuwbare energiesystemen, met bepaling van terugverdientijden.

  • Advies over duurzaam materiaalgebruik, waarbij gekeken wordt naar de levenscyclusanalyse (LCA) van materialen.

  • Indienen van de EPB-startverklaring.


Uitvoeringsfase

  • Doorrekening van eventuele wijzigingen op vraag van de architect.

  • Adviesverlening tijdens werfbezoeken, met speciale aandacht voor juiste plaatsing van luchtdichtheidsfolies, analyse met een infraroodcamera tijdens een tussentijdse Blowerdoor-test, controle van de installaties, enz.

  • Tijdig opvragen van de benodigde stavingstukken zoals facturen, technische fiches en foto’s.


Na realisatie

  • Indienen van de definitieve EPB-aangifte.

  • Afleveren van het energieprestatiecertificaat.

 

Meer info over EPB-regelgeving vindt u hier.